Fundusze dla organizacji pozarządowych

Działalność każdej organizacji pozarządowej wiąże się z pewnymi kosztami. Z im większym profesjonalizmem do tego podchodzimy, tym większe fundusze musimy zdobyć. Związane jest to nie tylko z opłacaniem pracowników, ale także niezbędnym sprzętem i infrastrukturą.

Roczne budżety polskich organizacji pozarządowych wahają się od 100 zł (11%) do nawet miliona złotych (5%). Przeciętny wynik przychodów wynosi 20 tys. zł. 40% organizacji pozarządowych w Polsce w ogóle nie korzysta ze środków publicznych. Jak zatem organizacje pozarządowe pozyskują dla siebie fundusze?

Podstawowymi formami prawnymi należącymi do organizacji pozarządowych są fundacje i stowarzyszenia. Korzystają one z różnych źródeł finansowania swojej działalności. Są nimi:

 • składki członkowskie,
 • spadki, zapisy,
 • darowizny (pieniężne, rzeczowe) udokumentowane dowodem wpłaty,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dochody z działalności odpłatnej dla pożytku publicznego,
 • sponsoring (finansowaniu wybranego przedsięwzięcia w celu promocji sponsora- firmy lub osoby),
 • dotacje ze środków prywatnych i publicznych (np. z Unii Europejskiej, urzędu miasta, prywatnych firm),
 • nawiązki sądowe,
 • kampanie, zbiórki publiczne,
 • dochody z majątku organizacji, w tym także inwestycje kapitałowe,
 • odpisy 1% z podatku dochodowego z rąk osób fizycznych,
 • inne źródła: pożyczki, kredyty, itp.
Każda z powyższych form finansowania trzeciego sektora jest dopuszczalna i zgodna z polskim prawem.

Fundacje najczęściej wybierają tzw. fundraising. Jest to najskuteczniejszy sposób na pozyskanie niezbędnych funduszy w postaci darowizn. Polega on na proszeniu o wsparcie osoby indywidualne, wybrane firmy, fundacje dobroczynne lub instytucje samorządowe i rządowe. Zajmują się tym przeszkoleni fundraiserzy. Najbardziej pożądane są wkłady gotówkowe uzyskane np. z dotacji, sponsoringu, zbiórek lub przekazania 1% z podatku dochodowego.

Podstawowym źródłem pozyskiwania funduszy przez stowarzyszenia są składki członkowskie. Stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej, nie może być finansowane z tytułu darowizn czy spadków oraz prowadzenia działalności gospodarczej, choć może ubiegać się o dotacje unijne- w ramach tzw. partnerstwa, wspólnie z innymi przedmiotami. Stowarzyszenia rejestrowe (posiadające osobowość prawną) mogą korzystać z ofiarności rządowej czy publicznej. Ten rodzaj organizacji pozarządowej opiera się na działalności społecznej, a nie zarobkowej.