Organizacja pożytku publicznego

Organizacja pożytku publicznego, w skrócie OPP, to jednostka zajmująca się prowadzeniem działalności pożytku publicznego. Regulacje dotyczące takiej organizacji zawarto w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku.

Firmy, który chcą posiadać status organizacja pożytku publicznego muszą spełnić określone warunki. Po pierwsze sektor danego przedsiębiorstwa musi dotyczyć obszarów pożytku publicznego. Tego typu działalności musi trwać przynajmniej dwa lata. Firma także poddaje się wszelkiej kontroli, a jej funkcjonowanie jest jawne. Organizacją pożytku publicznego może zostać organizacja pozarządowa oraz spółka kapitałowa, które otrzymały status z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o jego przyznanie należy składać samodzielnie.

Do rzecz OPP można przekazywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Podczas wypełniania formularza rozliczeniowego wystarczy wypełnić odpowiedniego pole i podać numer KRS. Do przywilejów organizacji pożytku publicznego zaliczyć można również realizowanie zadań, zleconych przez organy administracji publicznej. Ponadto OPP zwolnione są od płacenia podatków dochodowych od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat skarbowych i sądowych. O ich działalności społeczeństwo informowane jest przez media, które nie pobierają za to żadnych opłat.

Każda organizacja pożytku publicznego ma obowiązek tworzyć szczegółowe raporty ze swojej działalności. Dostęp do nich jest jawny. Informacje o wykorzystaniu przekazanych do OPP pieniędzy muszą być rzetelne i pełne. Jednym z najważniejszych dokumentów jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, przygotowywane dla Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W tej instytucji znajduje się również spis wszelkich organizacji OPP. Departament ma za zadanie nadzorować oraz kontrolować organizacje. Natomiast organem doradczo-opiniujących jest Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne rady działalności pożytku publicznego, które zostały powołane na mocy ustawy z 2004 roku.